Dịch vụ đêm lửa trại

Dịch vụ đêm lửa trại cho quý khách

Phục vụ âm thanh, giàn karaoke, micro, loa…